Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya

 

 

«Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях Телефон (04735) 2-01-30, (096 ) 24-34-206 «Гаряча лінія» з питань корупційних діянь в місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах. Телефон (04735) 2-01-30, моб.096-24-34-206, "Гаряча лінія" для повідомлення про факти порушень чинного законодавства у сфері благоустрою 096-34-00-003

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Оцініть, будь ласка, роботу діючого голови райдержадміністрації:

 

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Аграрна біржа
Гідність, воля і перемога
Державний фонд
УКРГАЗБАНК
Черкаська облдержадміністрація
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
ремонт


Про створення Координаційної ради
Вівторок, 07 лютого 2017, 12:20

Проект

Про створення Координаційної ради

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації», з метою вирішення питань національно-патріотичного виховання

1. Затвердити положення про Координаційну раду районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що додається.
2. Затвердити склад Координаційної ради районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що додається.
3. Надати голові Координаційної ради районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу, залучати до роботи в ній працівників органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками).
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова В.КлименкоЗатверджено
Розпорядження голови районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді
1. Координаційна рада районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) з питань національно-патріотичного виховання (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території Корсунь-Шевченківського району.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями районної ради та Положенням про координаційну раду райдержадміністрації із питань національно-патріотичного виховання (далі – Положення).
3. Основними завданнями координаційної ради є:
1) сприяння:
здійсненню повноважень райдержадміністрації із питань національно-патріотичного виховання на території району, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
співпраці райдержадміністрації з громадськими об’єднаннями із питань національно-патріотичного виховання;
провадженню інформаційно-просвітницької діяльності із національно-патріотичного виховання;
2) участь у сприянні райдержадміністрацією роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування;
3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів із національно-патріотичного виховання на території району;
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення актів райдержадміністрації та підвищення ефективності
її діяльності із національно-патріотичного виховання на території району відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженій Указом Президента України
від 13.10. 2015 № 580;
розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння райдержадміністрації проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“).
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення райдержадміністрацією повноважень із питань національно-патріотичного виховання на території району;
2) вивчає результати діяльності райдержадміністрації із національно-патріотичного виховання;
3) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністрацією покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;
4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації із питань національно-патріотичного виховання;
5. Координаційна рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками)
і незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
6. До складу координаційної ради входять:
голова координаційної ради – керівний апарату райдержадміністрації;
заступник голови координаційної ради – представник громадських організацій національно-патріотичного спрямування (за згодою);
секретар координаційної ради – головний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
члени координаційної ради – представники (керівники чи їх заступники) структурних підрозділів райдержадміністрації (за згодою), територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою), представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
(за згодою), представники громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою).
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
7. Персональний склад координаційної ради затверджує голова райдержадміністрації.
Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань.
Райдержадміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про формування координаційної ради, узагальнює пропозиції щодо
її персонального складу та подає їх на затвердження голові райдержадміністрації.
Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на погодження голові райдержадміністрації пропозицій щодо персонального складу координаційної ради райдержадміністрація оприлюднює такі пропозиції на офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.
8. Координаційна рада у своїй діяльності керується цим Положенням.
9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради
є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або, за його відсутності, заступник голови координаційної ради, а у разі відсутності заступника голови координаційної ради — член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.
10. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.
11. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.
12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.
13. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради
з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.
14. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.
Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів із дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
15. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції,
є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі райдержадміністрацією.
16. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття розпорядження райдержадміністрації.
17. Райдержадміністрація, при якій утворено координаційну раду, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи.

Керівник апарату Т.К. Вдовиченко

Затверджено
Розпорядження
районної державної адміністрації

Склад
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Вдовиченко Тетяна Костянтинівна керівник апарату районної державної адміністрації, голова координаційної ради

заступник голови координаційної ради (за згодою)

Шумило Олег Миколайович головний спеціаліст у справах сім’ї молоді та спорту районної державної адміністрації, секретар робочої групи

Огілько Валентина Володимирівна головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи районної державної адміністрації (за згодою)

 

Керівник апарату Т.К.Вдовиченко