Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya

 

 

«Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях Телефон (04735) 2-01-30, (096 ) 24-34-206 «Гаряча лінія» з питань корупційних діянь в місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах. Телефон (04735) 2-01-30, моб.096-24-34-206, "Гаряча лінія" для повідомлення про факти порушень чинного законодавства у сфері благоустрою 096-34-00-003

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Як, на Вашу думку змінюється соціально-економічна ситуація на території Вашого населеного пункту?

 

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Аграрна біржа
Гідність, воля і перемога
Державний фонд
УКРГАЗБАНК
Черкаська облдержадміністрація
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
ремонт


Порядок стажування державних службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України від 03.04.2012 № 61

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 61

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2012 р.
за № 580/20893

Про затвердження Порядку стажування державних службовців

Відповідно до статті 30 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування державних службовців (додається).

2. Юридичному управлінню забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організації навчання, управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова
Нацдержслужби України


В. Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
03.04.2012  № 61

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2012 р.
за № 580/20893

ПОРЯДОК
стажування державних службовців

І. Загальні положення

1.1. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та набуття ним практичного досвіду може проводитися його стажування, яке є однією із форм підвищення рівня професійної компетентності, з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Стажування державного службовця здійснюється в разі потреби, але не рідше одного разу на три роки.

1.2. Необхідність підвищення рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової діяльності.

1.3. Направлення державного службовця на стажування до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату здійснюється на підставі наказу керівника державної служби державного органу.

1.4. Допуск на стажування, строки та зміни процедури його проходження оформлюються наказом керівника державної служби державного органу, де проводиться стажування.

1.5. Стажування державного службовця проводиться з відривом від основної роботи. За державним службовцем, направленим на стажування, зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.

Особі, яка проходить стажування в іншому населеному пункті за основним місцем роботи, відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.

1.6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом (додаток 1), що затверджується керівником структурного підрозділу органу за погодженням з керівником державної служби в державному органі, де проводиться стажування.

ІІ. Права і обов’язки особи, яка проходить стажування

2.1. Під час проходження стажування на державного службовця поширюються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, де він проходить стажування, яких він зобов’язаний дотримуватися.

Особа, яка проходить стажування:

може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів, бути присутньою на нарадах;

зобов’язана у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;

удосконалювати професійні знання, уміння та навики, поєднуючи їх з практичною діяльністю з використанням позитивного досвіду відповідного державного органу;

виконувати вказівки та доручення керівника стажування, додержуватись професійної етики та культури поведінки.

2.2. Після закінчення стажування особа, яка пройшла стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування.

ІІІ. Права і обов’язки керівника стажування

3.1. На період стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу.

3.2. Керівник стажування:

надає допомогу в удосконаленні професійного уміння та навичок;

контролює виконання індивідуального плану;

забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи органу державної влади, у якому особа проходить стажування;

заслуховує за необхідності на відповідних нарадах звіти осіб, які проходять стажування, про хід стажування, проводить індивідуальну роботу, спрямовану на відповідальне їх ставлення до виконання посадових обов’язків;

залучає осіб, які проходять стажування, до діяльності структурного підрозділу;

вивчає ділові та моральні якості особи, яка проходить стажування.

Керівник стажування після подання державним службовцем звіту про результати стажування оформляє висновок про результати стажування (додаток 2), що містить негативну, позитивну або відмінну оцінку виконання державним службовцем індивідуального плану стажування та її обґрунтування. Зазначений висновок подається разом із індивідуальним планом керівнику державної служби в державному органі, де проводилось стажування.

IV. Підсумки стажування

4.1. За результатами стажування у державному органі державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка для подання за основним місцем роботи (додаток 3).

Документи про проходження стажування та його результати додаються до особової справи.

4.2. У разі якщо за результатами проходження стажування державний службовець отримав відмінну оцінку, він може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у тому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.

Результати стажування враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Результати стажування можуть враховуватися під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Заступник начальника
Юридичного управління -
начальник відділу підготовки
та правової експертизи
проектів нормативно-правових
актів Нацдержслужби України


А.С. Козловський

Додаток 1
до Порядку стажування
державних службовців

ПОГОДЖЕНО

Керівник державної служби в державному органі

  1. _______         _____________________

(підпис)                                       (ініціали, прізвище)

______________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника структурного підрозділу

  1. _______           _____________________

(підпис)                                           (ініціали, прізвище)

______________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування ____________________

(ініціали, прізвище)

з ________ по ________

на посаді ____________________________

№ з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати оцінювання керівником стажування

1

2

3

Особа, яка проходить

стажування


_________

(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник стажування –
___________________
(посада)


_________

(підпис)


___________________________

(ініціали, прізвище)

__________________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку стажування
державних службовців

Керівник

державної служби в державному органі

___________________________

(ініціали, прізвище)

ВИСНОВОК

про результати стажування ___________________________

(ініціали, прізвище)

на посаді ______________________________

(назва структурного підрозділу органу)

Відповідно до наказу _______ ___________________________ з___по __

(ініціали, прізвище)

Пройшов(ла) стажування на посаді ___________________________________.

(назва структурного підрозділу органу)

Стажування відбувалось відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування на посаді __________, виконано/не виконано в повному обсязі.

У процесі стажування _________________________ взято участь у підготовці

(П.І.Б. особи, яка проходила стажування)

___________________.

Виконано завдання, не передбачені планом стажування.

Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________.

Керівник стажування ___________________
(посада)


__________

(підпис)


______________________

(ініціали, прізвище)

__________________ 20__ р.Додаток 3
до Порядку стажування
державних службовців

ДОВІДКА

за результатами стажування

у _________________

(назва державного органу)

Видана ___________________________ у тому, що дійсно пройшов/ла стажування

(П.І.Б. особи, яка проходила стажування)

на посаді ___________ з ______ по ______.

Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________.

Керівник

державної служби

в державному органі_________
(підпис)_____________________

(ініціали, прізвище)

М.П.

______________ 20__ р.