Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Чи задовольняє Вас робота закладів: освіти, охорони здоров'я, соціального захисту?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Картинки по запросу урядова гаряча лінія

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд


№ 61 від 19.08.2014 р. "Про розподіл функціональних обов’язків між головою, заступником голови, керуючим справами районної ради"

                                       КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2014 року                                                                №61
м. Корсунь-Шевченківський

Про розподіл функціональних
обов'язків між головою,
заступником голови, керуючим
справами районної ради

 

     Відповідно до статей 55,56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення районної ради від 19 листопада 2010 року № 1-5/VІ «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату районної ради» зі змінами:

1. Затвердити розподіл функціональних обов'язків між головою, заступником голови, керуючим справами районної ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 18.05. 2006 року № 19 «Про розподіл функціональних обов'язків між головою, заступником голови, керуючим справами».

3. Керуючій справами районної ради Костенко О.М. забезпечити висвіт-лення даного розпорядження на офіційному сайті Корсунь-Шевченківської районної ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                                                               Г.А.Гаркуша

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної ради
від 19.08.2014

№ 61

Розподіл функціональних обов'язків
між головою, заступником голови, керуючим справами районної ради

           

                                                                                 Голова районної ради
1. Здійснює загальне керівництво районною радою, її виконавчим апаратом.
2. Голова районної ради є посадовою особою місцевого самоврядування, представляє інтереси територіальних громад району, у своїй діяльності є підзвітним раді.
3. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення грома-дян», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
4. В межах своїх повноважень видає розпорядження.
5. Відповідно до Регламенту районної ради скликає сесії районної ради, вно-сить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, веде їх засідання. Подає на затвердження ради Положення про президію районної ради, про постійні комісії районної ради. Підписує рішення районної ради, протоколи сесій ради. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.
6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
- кандидатур для обрання на посаду заступника голови ради;
- утворення і обрання постійних комісій ради, президії районної ради;
- структури та чисельності виконавчого апарату, витрати на утримання
ради та її виконавчого апарату.
7. Організовує:
- відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до
органів державної влади і місцевого самоврядування;
- роботу президії ради, забезпечує підготовку узгоджених пропозицій і ре
комендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради;
- надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
8. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення з питань програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, розвитку відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва та ін.
9. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
10. Вносить на затвердження ради Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.
11. Забезпечує здійснення районною радою повноважень щодо управління майном, що належить до районної комунальної власністі, визначених радою, вносить пропозиції з цих питань на розгляд ради та постійних комісій.
12. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
13. Вирішує кадрові питання виконавчого апарату ради, призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради в порядку, передбаченому законодавством, підписує контракти з керівниками комунальних підприємств, є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
14. Бере участь у роботі колегії при голові районної державної адміністрації.
15. Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.
16. Проводить експертизу нормативно – правових актів. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо заснування комунальних закладів.
17. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства. При цьому забезпечує безпосередній взаємозв'язок з:
- обласною радою, обласною державною адміністрацією;
- головою та заступниками голови, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації;
- управлінням Служби безпеки України в районі;
- районним відділом УМВС України в Черкаській області;
- прокуратурою району;
- районним судом;
- державною податковою інспекцією;
- сектором інспектування у районі Канівської об'єднаної державної фінан-сової інспекції.
18. Звітує перед радою про свою діяльність не рідше одного разу на рік.
19. Затверджує Інструкцію з діловодства в районній раді та її органах.
20. Затверджує посадові інструкції працівників районної ради.
21. Спрямовує і координує діяльність заступника голови, керуючого справами, радників, начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради та інших працівників.
22. Організовує в межах компетенції охорону праці і техніку безпеки, протипожежну безпеку у виконавчому апараті районної ради.
23. Вирішує інші питання, які можуть бути в межах компетенції ради та доручені йому радою.
24. Виконує функціональні обов'язки заступника голови, в разі його відсутності.

 

                                                                 Заступник голови районної ради

1. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
2. В разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови ради, організовує роботу по організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню діяльності ради, її постійних комісій.
3. Візує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, та повертає їх виконавцям на доопрацювання у разі подання з порушенням встановленого порядку. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів рішень та розпоряджень.
4. Забезпечує розробку проекту Регламенту та планів роботи районної ради. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту районної ради та виконанням планів роботи.
5. Вносить на розгляд голови ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних та інших комісій ради, зміни до їх складу, забезпечує розробку положень про постійні комісії.
6. Координує роботу з розгляду та затвердження програм соціально-економічного розвитку, цільових програм району, бюджету, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.
7. Безпосередньо забезпечує підготовку сесій, засідань президії районної ради та питань, що вносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
8. Вносить пропозиції щодо заслуховування звітів заступників голови, керівників управлінь райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку, цільових програм, делегованих повноважень на сесії та засіданнях постійних комісій районної ради, звітів керівників об'єктів спільної власності територіальних громад району.
9. Забезпечує виконання районною радою відповідно до законодавства повноважень з питань проведення місцевих та всеукраїнських референдумів, виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, сприяє виборчим комісіям в організації їх проведення, координує роботу голів постійних комісій.
10. Співпрацює з міським, селищним, сільськими головами, заступниками голови, керівниками управлінь, відділів райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села.
11. Забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади з питань соціально-економічного розвитку, виконання бюджету та його використання. Вносить голові ради відповідні пропозиції з цих питань.
12. Веде питання аграрного розвитку, промисловості та інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, сім'ї, молоді, у справах дітей, соціального захисту населення.
13. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними повноважень, забезпеченні необхідною інформацією, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради та виборцями під час звітів депутатів.
14. Координує діяльність постійних комісій районної ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови.
15. Бере участь у роботі постійних комісій районної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян.
16. Забезпечує організацію заслуховування звітів постійних комісій на сесіях ради, розгляд запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них та проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.
17. Забезпечує розробку та вносить на розгляд голови ради положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.
18. Проводить особистий прийом громадян.
19. Здійснює контроль за організацією діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та режимом секретності в районній раді.
20. Відповідає за підготовку питань для розгляду на нарадах-семінарах та інших заходах з питань навчання відповідальних працівників органів місцевого самоврядування.
21. Розглядає проекти подань про нагородження державними нагородами та відзнаками працівників органів місцевого самоврядування.
22. Очолює:
- конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті
районної ради, на підставі рішення конкурсної комісії подає пропозиції
голові районної ради щодо кадрових призначень виконавчого аппарату
ради;
- комісію по встановленню трудового стажу для виплати надбавки за
вислугу років;
- конкурсну комісію з проведення щорічного районного конкурсу на кращу
сільську раду;
- експертну комісію районної ради по проведенню експертизи цінності
- документів та виділення їх до знищення.

23. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.
24. Забезпечує взаємодію районної ради з районними організаціями політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, співпрацю із засобами масової інформації.
25. Відповідає за підвищення кваліфікації та перепідготовку посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.
26. Координує роботу виконавчого апарату районної ради.
27. Здійснює контроль за раціональним використанням транспортних засобів районної ради.
28. Вирішує інші питання, доручені йому радою та головою районної ради.
29. Відповідає за координацію та організацію роботи з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради. Контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням у виконавчому апараті районної ради, вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню.
30. Відповідає за охорону праці і техніку безпеки, протипожежну безпеку у виконавчому апараті районної ради.

 

                                                                                   Керуючий справами
1. В межах повноважень, визначених законодавством, організовує і контролює роботу виконавчого апарату районної ради щодо виконання покладених на апарат завдань та несе відповідальність за їх роботу перед головою районної ради.
2. Призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради. Безпосередньо підпорядковується голові районної ради та заступнику голови районної ради.
3. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади запобігання і протидії корупції», указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. З питань організації кадрової роботи керується Кодексом законів про працю України, відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби, Міністерства праці та соціального захисту населення, Міністерства юстиції.
4. Розробляє та подає на затвердження голови ради Положення про виконавчий апарат районної ради, здійснює контроль за його виконанням.
5. Забезпечує виконання покладених на виконавчий апарат районної ради завдань щодо організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її депутатів, реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби посадових осіб в органах місцевого самоврядування.
6. Організовує роботу виконавчого апарату районної ради щодо підготовки питань для попереднього розгляду в постійних комісіях, матеріалів на засідання президії, сесії районної ради. Приймає участь у підготовці проектів рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів. Координує роботу з контролю за виконанням прийнятих рішень, планів роботи районної ради.
7. Спільно з заступником голови районної ради, працівниками районної ради забезпечує організацію та підготовку проведення сесій, координаційних рад при голові районної ради, нарад та інших заходів, які проводяться районною радою.
8. В межах наданих повноважень здійснює керівництво за виконанням функціональних обов'язків працівниками виконавчого апарату районної ради, дотриманням ними законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, рішень обласної та районної рад, розпоряджень голови районної ради.
9. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарту районної ради.
10. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і трудового законодавства у виконавчому апараті ради.
11. Забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів (документів) на розгляд голови районної ради.
12. Забезпечує формування планів засідання колегіальних органів районної ради, контролює редагування, реєстрацію та копіювання розпорядчих документів районної ради та їх своєчасне розсилання адресатам.
13. В межах своєї компетенції вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату районної ради, розробляє посадові інструкції на керівників структурних підрозділів виконавчого апарату та подає їх на затвердження голові районної ради. Розробляє проекти положень про відділи виконавчого апарату районної ради.
14. Вносить на розгляд голови районної ради проект розпорядження по розподілу обов'язків між головою, заступником голови та керуючим справами районної ради.
15.Візує проекти рішень районної ради, створені виконавчим апаратом районної ради і розпоряджень, що вносяться на розгляд голови районної ради, повертає їх в разі необхідності виконавцям на доопрацювання, забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів рішень та розпоряджень. Підписує додатки до рішень районної ради, створені виконавчим апаратом районної ради. Готує проекти розпоряджень голови ради та інших службових документів, віднесених до його компетенції.
16. Організовує виконання копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників виконавчого апарату районної ради; роботу з листами, заявами та скаргами громадян.
17. За дорученням голови ради вивчає, аналізує депутатські звернення та запити, які надходять в усній або письмовій формі в районну раду, забезпечує своєчасний їх розгляд, готує по них відповідні пропозиції.
18. Вносить пропозиції голові районної ради та готує матеріали щодо при-значення на посади та звільнення з посад начальників, спеціалістів виконавчого апарату.
19. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.
20. Готує та контролює документацію для продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування працівників районної ради у встановленому законом порядку.
21. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору по-садових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради. Приймає від претендентів необхідні документи та готує їх для розгляду на засіданнях конкурсної комісії.
22. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток, контролює скадання графіка щорічних відпусток працівників виконавчого апарату районної ради.
23. Координує роботу по розробці заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, надає працівникам виконавчого апарату ради роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
24. Здійснює методичну і практичну допомогу сільським, селищній радам з питань, віднесених до його компетенції. Вивчає, узагальнює та поширює нові форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування.
25. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників виконав-чого апарату районної ради, селищного, сільських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування.
26. Співпрацює з постійною комісією районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва.
27. Здійснює контроль та вносить пропозиції керівництву про присвоєння рангів працівникам виконавчого апарату районної ради.
28. Подає голові районної ради матеріали для заохочення та нагородження працівників.
29. За дорученням голови оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
30. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює за ходом проведення атестації працівників виконавчого апарату районної ради.
31. Організовує роботу по розгляду звернень громадян керівництвом ради, здійснює особистий прийом громадян.
32. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи виконавчого апарату районної ради, вживає заходів щодо підвищення їх ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників виконавчого апарату за доручені ділянки роботи.
33. Забезпечує розробку та подання на затвердження голови Інструкції з діловодства в районній раді та її органах, здійснює контроль за її дотриманням.
34. Забезпечує діяльність виконавчого апарату по зберіганню та здачі документів в районний архів.
35. Аналізує діяльність органів місцевого самоврядування району, надає їм необхідну консультативно-методичну допомогу з питань організаційної роботи.
36. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить голова районної ради.
37. Вирішує інші питання, доручені йому головою ради та заступником голови районної ради.

 

Керуюча справами районної ради                                                                                 О.М.Костенко

 

 

 

 

 

оприлюднено 12.09.2014